Như Helmut Kohl với Đông Đức, bài phát biểu của Donald Trump về Cuba sẽ đi vào lịch sử
Try the new Yahoo Mail
Share.