...và dưới đây là công nghệ nông nghiệp tại xứ xã nghĩa Việt Nam, nơi mà bọn lãnh đạo ngu dốt nhưng tự là đỉnh cao trí tuệ loài người đã ban phát sáng kiến cho nông dân như thế này

Share.