Monday, September 24 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
Ha ha trông cũng đẹp đôi lắm 😊👍😊
— 
Đây là diễn đàn cuả moị lủ́a tuỗi,mọi giỏ́i tính, vỏ́i mục đích và chủ trủỏng nhủ sau:
-cố gắng đem thoãi mái đến moị ngủỏ̀i

Share.