Browsing: Giải Trí

Giải Trí
GIÀ DỊCH !!!

Tôi hoàn toàn mù tịt về xuất xứ của hai chữ “Già Dịch”. Chẳng biết danh từ kép này do ông, bà nào “sáng chế”…

1 2 3 81