Browsing: Kiến Thức

Kiến Thức
Nam Quan ngày xưa

Theo Ðại Nam Nhất Thống Chí (1882) đoạn nói về Ải Nam Quan: “Ải Nam Quan cách tỉnh thành (Lạng Sơn) 31 dặm về phía bắc,…

1 2 3 4 5 17