Wednesday, July 15 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
Kính nhớ thầy Trần Bích Lan
Sông Seine còn những dòng nước biếc
Áo Lụa Hà Đông vẫn ngát trời
Nguyên là cát bụi nay về đất
Một cõi thi ca ở với đời
Tặng Du Tử Lê vừa mới rời cõi tạm
Mưa bay Trên Ngọn Tình Sầu
Vì thơ dỡ mộng công hầu áo xanh
Một đời Du Tử buồn tênh
Khúc Thụy Du cũng lênh đênh kiếp người
Dấu chân ấm cát còn tươi
Còn đâu Tay Gõ Cửa Đời nhiễu nhương
Tặng Ngọc Hoài Phương
Còn đi bẽ kiếm bên trời
Bao giờ cho hết nữa đời lưu vong
Có còn Cõi Tạm ở không?
Trăm năm rồi cũng một vòng tử sinh
Tặng CNN Nguyễn Ngọc Chấn
Còn ai hơn được Cậu Trời
Chơi ngông chẳng sợ ai thời hơn ai
Bút vung trượng đả ra oai
Làm trai cho đáng thân trai xứ người
                             _________CVA Nguyễn văn Lập
* Những chữ đỏ là tên bài thơ, tác phẩm, hoặc biệt danh của các tác giả
Share.

Leave a Reply