Saturday, February 27 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn đại niên trưởng, cựu Chuẩn Tướng Không Quân Đặng Đình Linh, Pháp danh Quãng Trị, Khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, nguyên Tham Mưu Phó Tiếp Vận Bộ Tổng Tham Mưu Không Quân Việt Nam Cộng Hòa đã mãn phần tại Garland Texas vào ngày 09/12/2020/ Hưởng thượng thọ 92 tuổi.

Xin thành kính phâu ưu cùng gia đình tang quyến cùng cầu nguyện cho anh linh đại niên trưởng đặng Đình Linh sớm về cõi Niết Bàn

Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập và Trẻ ĐẹpOnline Daily News Dallas

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Share.

Leave a Reply