Thursday, February 20 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
FAMILY OF THE VIETNAMESE RED BERETS
Chi Hội Dallas/Fort Worth & Vùng Phụ Cận
2630 Woodpark Dr. Garland, Dallas, TX 75044
Email:giadinhmudodallasfortworth@gmail.com
Phone: (214) 769 – 1774
****Ngày 05 tháng 09 năm 2019

Thông báo

Kính gởi: Bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ Tịch Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam.

Đồng kính gởi: Quý Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant, các Đảng phái chính trị người Việt Quốc Gia, cũng như các Đoàn thể Quân Đội, Ái Hữu, các cơ quan Tuyền thông và Báo Chí trong Vùng Dallas-Fort Worth.

Kính thưa quý vị,

Gia Đình Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận, trân trọng thông báo.
Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam kỳ thứ 39, được tổ chức vào 2 ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2019 tại Orange County thuộc Miền Nam California, đã chính thức mời Mục sư Đặng Phúc Ánh, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành tại Arlington, Texas trong trách chức vụ:

Tuyên Úy Tin Lành của Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam.

Chúng tôi, Gia Đình Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận xin hân hoan chào mừng Mục sư Đặng Phúc Ánh trong nhiệm vụ nầy và kính thông báo cùng 2 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Hạt Tarrant cùng toàn thể các đoàn thể Quân Đội, Ái Hữu và các đoàn thể người Việt quốc gia cũng như các cơ quan Tuyền Thông – Báo Chí trong vùng DFW được kính tường.

Trân trọng
Mũ Đỏ Nguyễn Đình Cơ
Chi Hội Trưởng, Gia Đình Mũ Đỏ DFW.

Share.

Leave a Reply

tredeponline