Saturday, August 15 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

From Học Nguyễn

Tranh vẽ theo sự gợi ý của ông Jules Gustave Besson, Chánh Thanh
 tra các Trường Mỹ thuật và Mỹ nghệ ở miền Nam và cũng là Hiệu trưởng
 của Trường Mỹ thuật Gia Định đến hơn 10 năm. Học sinh của trường Vẽ 
Gia Định đã tham gia đông đảo để thực hiện chương trình này, tác phẩm 
của họ đã được Hội Ấn nghiệp và Trang Trí tập họp lại và in thành
 “Vựng tập về Thương mại, Văn hóa, Lãnh thổ, và Con người đất Gia Định”.
Sách do Nhà xuất bản Paul Geuthner in theo các bản vẽ đã thực hiện trong
 các năm 1935-1938-1943.cuộc sống người Việt vào thập niên 1930

cuộc sống người Việt vào thập niên 1930


cuộc sống người Việt vào thập niên 1930


cuộc sống người Việt vào thập niên 1930cuộc sống người Việt vào thập niên 1930


cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930

cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930

cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930
cuộc sống người Việt vào thập niên 1930

Share.

Leave a Reply