Thursday, May 13 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Bài cậy đăng có trả tiền

 

            THÔNG BÁO VỀ NHỮNG XÁO TRỘN TRONG CĐNVQG HẠT TARRANT

Arlington ngày 28 tháng tư năm 2021

Kính thưa:

  • Quý vị đại diện các đoàn thể, hội đoàn, và liên hội
  • Quý vị lãnh đạo tinh thần và các bậc trưởng thượng
  • Quý vị chủ nhiệm các cơ quan truyền thông báo chí
  • Quý vị thành viên CĐ và quý đồng hương

Để làm sáng tỏ công lý trước những xáo trộn gần đây trong cộng đồng, thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị lưu nhiệm (HĐQT) của CĐNVQG Hạt Tarrant, chúng tôi xin phép được trình bày một số những sự kiện như sau:

1.   Vào tháng 9 năm 2020, ông Chủ tịch Cộng Đồng Hồ Văn Điền đã gửi điện thư đến HĐQT đề nghị nên tạm đình chỉ các sinh hoat của Ủy Ban Bầu Cử vì nạn dịch.  Bà Phó Chủ tịch Kim Oanh đã tán thành và đề nghị lưu nhiệm HĐQT từ 6 tháng đến một năm. Việc lưu nhiệm là đương nhiên giữa cơn đại dịch. Do đó, các thành viên khác của HĐQT (kể cả Ts. Trương Minh Ẩn) đã im lặng không lên tiếng phản đối. Nội quy không có ấn định những thủ tục pháp lý và hành chánh phải làm khi lưu nhiệm một HĐQT. Thêm nữa, vì các sinh hoạt của Ủy Ban Bầu Cử đã phải bị đình chỉ vì nạn dịch, HĐQT không có liên danh đắc cử để bàn giao trách nhiệm. Như vậy, việc lưu nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2020 do ông Hồ Văn Điền làm Chủ tịch là việc làm đương nhiên, hợp tình, và hợp lý.

2.   Khi nạn dịch đến hồi cao điểm, ông Chủ tịch Cộng Đồng đã cùng ông Nguyễn Trọng Hiếu giúp phân phát thực phẩm, vật dụng cho đồng hương tại chợ Bến Thành. Cũng trong lúc này, CĐNVQG Hạt Tarrant đã phối hợp với các tổ chức Cộng Đồng ở Austin, Houston, San Antonio, và Dallas, hưởng ứng lời kêu gọi của CĐNVQG Hoa Kỳ, xuất quỹ gần $10,000 mua face shield và khẩu trang tặng cho các thành phố và bịnh viện.  Đích thân ông Chủ Tịch Hồ Điền đã mang tặng thành phố Arlington 400 cái face shields. Xin quý vị xem bài viết này trên trang web của TP Arlington để biết thêm chi tiết: https://arlingtontx.gov/news/my_arlington_t_x/news_stories/donation_of_safety_equipment_helps_nonprofits

Những sự kiện trên, chứng tỏ CĐNVQG Hạt Tarrant có hoạt động, cho dù giới hạn. Không riêng gì CĐNVQG Hạt Tarrant, cả thế giới đều bị tê liệt vì nạn dịch. Không thể dựa vào những lý do thiếu hoạt động này để giải tán HĐQT đã được lưu nhiệm để hoàn tất trách nhiệm do đồng hương giao phó qua cuộc bầu cử hợp pháp vào năm 2017.

3.   Vào ngày 1/4/2021, bà Phó Chủ tịch Lê Kim Oanh gửi điện thư đến HĐQT đề nghị tổ chức đơn giản lễ tưởng niệm Quốc Hận 30/4 và xúc tiến việc bầu cử tân ban đại diện. Ngày 6/4/2021, ông Chủ tịch Hồ Văn Điền tán thành đề nghị của bà Phó Chủ tịch và nhờ bà sắp xếp một buổi họp để bàn về cách thức tổ chức lễ tưởng niệm 30/4. Bà Phó Chủ tịch Kim Oanh đã không trả lời ông Chủ tịch Điền nhưng đã phối hợp riêng với Ts. Trương Minh Ẩn để tổ chức một buổi lễ tưởng niệm 30/4 do Ts. Trương Minh Ẩn làm Trưởng Ban Tổ Chức vào ngày 24/4/2021. Sự việc này chứng minh ông Chủ Tịch Hồ Văn Điền đã có ý định tổ chức lễ tưởng niệm 30/4, và bà Phó Chủ tịch Kim Oanh và Ts. Trương Minh Ẩn đã tự chọn làm việc theo ý riêng của họ và đi ngoài khuôn khổ làm việc của HĐQT và Ban Điều Hành CĐ.

4.   Vào ngày 15 tháng 2 năm 2020, ông Chủ tịch Điền đã chủ tọa một buổi họp với các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Giám Sát, đại diện các đoàn thể, và các nhân sĩ trong cộng đồng để hình thành một ủy bạn vận động và tổ chức bầu cử.  Vào ngày 18 tháng hai năm 2021, ông Chủ Tịch Điền đã gửi ra thông báo công bố việc hình thành Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận, Nhiệm Kỳ 2020 – 2023 do quý ông: Lê văn Lới làm Trưởng Ban, Nguyễn Văn Lạc làm Phụ Tá, và Nguyễn Kinh Luân làm Thư Ký.  Các thành viên của Ủy Ban gồm có: ông Nguyễn Tống Hiến, ông Nguyễn Ngọc Quý, bà Nguyễn Hữu Đoan Trang, bà Hạnh Dung, bà Thảo Nguyễn, ông Nguyễn Văn Trung, ông Nguyễn Toàn, ông Bùi Đảo, ông Trần Văn Ngọc, ông Ngô Văn Tuận, và ông Nguyễn Trọng Hiếu. Mặc dù ông Nguyễn Kinh Luân đã từ chức vì lý do riêng, Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử đã được hình thành đúng với ấn định của Nội Quy và nguyên tắc làm việc của CĐNVQG Hạt Tarrant.

5.   Vào ngày 19/4/2021, với tư cách cựu Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, bà Kim Oanh gửi thư mời họp vào ngày 25/4/2021. Sau đó, “Biên Bản Buổi Họp Đại Hội Bất Thường” do bà Kim Oanh gửi ra vào ngày 27/4/2021 và do Ts. Trương Minh Ẩn ký với tư cách chủ tọa, cho rằng  theo Nội Quy Điều 4 Khoản 1.3.1, với tư cách thành viên chính thức, bà Kim Oanh có quyền triệu tập Đại Hội Bất Thường và do đó có “đầy đủ tư cách pháp lý để triệu tập buổi họp”. Sự diễn giải Nội Quy này thiếu sót và không đúng.

Nội Quy CĐNVQG Hạt Tarrant Điều 4, Khoản 1.3.1 nói rõ là bất cứ thành viên chính thức nào cũng có quyền triệu tập Đại Hội Bất Thường theo các ấn định ở Điều 5, Điều 6, và các điều khoản khác trong bản Nội Quy.  Điều 5 Khoản 3.2.2b ghi rõ rằng Đại Hội Bất Thường có thể được triệu tập “do sự thỉnh cầu của hai mươi lăm (25%) tổng số thành viên chính thức hoặc 100 Thành Viên Chính Thức, tùy số nào ít hơn”. Nếu CĐNVQG Hạt Tarrant chỉ có 100 thành viên chính thức, phải cần 25 thành viên chính thức đứng tên triệu tập buổi họp bất thường thì buổi họp đó mới được xem là hợp pháp.

Dựa theo Nội Quy của CĐNVQG Hạt Tarrant Điều 5 Khoản 3.2.2b, buổi họp chỉ do một mình bà Kim Oanh triệu tập vào ngày 27/4/2021 là không hợp lệ và do đó, mọi quyết định tại buổi họp ấy và tất cả những buổi họp trong tương lai có liên hệ đến buổi họp vào ngày 27/4/2021 do bà Kim Oanh và Ts. Trương Minh Ẩn tổ chức hoàn toàn không có giá trị đối với CĐNVQG Hạt Tarrant.

Vì những lý cứ nêu trên, thay mặt cho HĐQT lưu nhiệm, chúng tôi xin xác định những điều sau:

  1. Hỗ trợ Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử thực hiện một cuộc bầu cử minh bạch và công bằng, đúng theo các quy định của Nội Quy, nội trong năm 2021.
  2. Tổ chức Lễ Bàn Giao cho tân HĐQT sau khi cuộc bầu cử được hoàn tất vào cuối năm 2021.
  3. Bổ sung thêm nhân sự vào Ban Điều Hành và Ủy Ban Bầu Cử để giúp cho hai cơ chế này làm việc thành công mỹ mãn.
  4. Những việc làm nhằm mục đích bãi nhiệm HĐQT đã được lưu nhiệm, hình thành ban điều hành tạm thời, giải tán Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử hiện tại, và hình thành Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử mới của bà Lê Kim Oanh, Ts. Trương Minh Ẩn, ông Nguyễn Kinh Luân, và những người cộng tác khác là không cần thiết và đang tạo ra nhiều phân hóa có tiềm năng dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của CĐNVQG Hạt Tarrant.
  5. Mời gọi bà Lê Kim Oanh, Ts. Trương Minh Ẩn, ông Nguyễn Kinh Luân, và những người cộng tác hãy vì ích lợi chung của CĐNVQG Hạt Tarrant mà cùng hợp tác với chúng tôi thực hiện thành công những công tác còn lại.

Thời gian qua đầy dẫy khó khăn và thử thách, chắc chắn chúng tôi đã vấp phải một số lỗi lầm và thiếu sót trong việc điều hành CĐNVQG Hạt Tarrant. Kính xin quý vị hãy rộng lòng bỏ qua và cùng giúp chúng tôi và Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử hoàn tất trách nhiệm đã được trao phó.

Kính chúc quý vị và gia quyến luôn an lành và dồi dào sức khỏe.

Chào đoàn kết,

Hồ văn Điền

Chủ Tịch

TM HĐQT CĐNVQG Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận

 

 

 

 

 

 

Share.

Leave a Reply