Tuesday, September 27 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Ai yêu mến Thiên Chúa, cũng yêu mến Lời Chúa; Ai có Lời Chúa dẫn dắt thì có tất cả sự khôn ngoan vượt trên, và vượt xa kinh nghiệm do cuộc đời có được.

Người có Lời Chúa, là có Ánh sáng dẫn lối và nhờ thế biết mình từ đâu đến? Sống để làm gì? Chết sẽ về đâu? Những ai không có Lời Chúa, là không có Ánh sáng dẫn lối thì làm sao tránh khỏi lạc lối? Dù sự khôn ngoan và kinh nghiệm của cả nhân loại cộng lại, cũng chỉ là kinh nghiệm và sự khôn ngoan của những con người bất toàn cộng lại; vì thế mãi mãi vẫn bất toàn.

Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Toàn Hảo. Ngày nào chúng ta chưa trở về với Thiên Chúa, chúng ta còn sống trong u mê, tăm tối.

Vô Danh Khach

Whoever loves God also loves the Word of God; those who are guided by the Word of God have all the wisdom above and beyond the experience of life.

He who has the Word of God, has the Light to guide him, and thus knows where he comes from? Live to do? Where will death go? Those who do not have the Word of God, do not have the Light to guide them, how can they avoid going astray? Even the wisdom and experience of all mankind combined, it is only the experience and wisdom of imperfect humans combined; therefore forever imperfect.

Only God is Perfect. As long as we do not return to God, we live in darkness and darkness.

Share.

Leave a Reply