Tuesday, September 26 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
 

Một ông vua ngồi trong hoàng cung nghe thấy tiếng rao ngoài cửa sổ: “Vú sữa nào, vú sữa ngon đây!” Nhà vua nhìn ra thấy một ông già đẩy chiếc xe bán vú sữa và xung quanh đông người mua.
Vua thấy thèm ăn bèn gọi quan Nhất phẩm đến và nói: “Đây là năm đồng tiền vàng, hãy đi mua vú sữa cho ta”.
Quan Nhất phẩm cho gọi quan Cửu phẩm và nói: “Đây là bốn đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua vú sữa”.

Quan Cửu phẩm gọi quan bộ Lễ và nói: “Đây là ba đồng vàng, hãy chạy đi mua vú sữa”.

Quan bộ Lễ gọi đội trưởng thị vệ và nói: “Đây là hai đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua vú sữa.

Đội trưởng thị vệ gọi một người lính canh và nói: “Đây là một đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua vú sữa”.

Tên thị vệ bước ra và tóm cổ ông già: “Này, ông đang hò hét cái gì vậy, xéo khỏi đây ngay, tịch thu hết vú sữa.”

Thị vệ quay trở về và nói: “Đây, thưa đội trưởng. Một đồng tiền vàng được một nửa xe vú sữa”.

Đội trưởng đem đến quan bộ Lễ: “Đây, thưa ngài, hai đồng tiền vàng được một bao tải vú sữa”.

Quan bộ Lễ gặp quan Cửu phẩm: “Đây, ba đồng tiền vàng được một túi vú sữa”.

Quan Cửu phẩm đến gặp quan Nhất phẩm: “Đây, bốn đồng tiền vàng được một nửa túi vú sữa. Biết làm sao được, thưa ngài, lạm phát mà.”

Quan Nhất phẩm xuất hiện trước mặt vua: “Thưa bệ hạ, như ngài đã ra lệnh, năm quả vú sữa đây ạ.”

Vua ngồi trong cung điện ngẫm nghĩ: “Năm quả vú sữa, năm đồng tiền vàng, mỗi quả vú sữa một đồng tiền vàng mà dân chúng tranh giành để mua. Cần tăng thuế đánh vào dân.”

Thế là điện tăng, xăng tăng, cái gì cũng tăng.
Share.

Leave a Reply