Browsing: Kiến Thức

Kiến Thức
Kính mời quý vị và các bạn nghe hết bài phát biểu đầy cảm xúc nghẹn ngào của Bác sĩ Đàng Thiên Hưng, Chủ tịch Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Việt Mỹ Dallas – Fort Worth, trong ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2022 của cộng đồng Tarrant County

LTS – Kính mời quý vị và các bạn nghe hết bài phát biểu đầy cảm xúc nghẹn ngào của Bác sĩ Đàng Thiên Hưng, Chủ tịch Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Việt Mỹ…

1 2 3 4 60