Monday, September 24 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận
3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận
2117 Roosevelt Dr., Dalworthington Gardens, TX 76013
Thư Mời Họp V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT HARVEY TẠI HOUSTON & VPC Garland, ngày 27 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo

Quý Đại Diện Liên Hội, UBXDTD, Hội Đoàn, Đoàn Thể, Hội Ái Hữu

Quý Vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí

Ủy Ban Cứu Trợ Bão Lụt Harvey trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi họp khoáng đại được tổ chức tại: Địa Điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG Hạt Tarrant 2117 Roosevelt Dr., Dalworthington Gardens, TX 76013 Thời gian: 7:00 PM thứ 5 ngày 5 tháng 10 năm 2017 Chương trình nghị sự:  Cập nhật tài chính  Trình bày những sự việc đã làm từ ngày 31 tháng 8 năm 2017  Thời gian hết hạn nhận yểm trợ  Những chương trình gây quỹ sắp đến .Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần vào sự thành công của Ủy Ban Cứu Trợ Bão Lụt Harvey.

Trân trọng kính mời,

TM Ban Tổ Chức,

Jason Lý,  Chủ tịch CĐNVQG HẠT TARRANT

Hồ Văn Điền, Chủ tịch CĐNVQG DALLAS

Share.