Tuesday, September 26 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Chuyện LẠ… loài này chỉ có ở  vùng Amazon.. Nam Mỹ châu..

Ký sinh trùng trong miệng  Cá……[ thay thế cho lưỡi ( con vật  “chủ ” ]..;; cộng sinh.. cá không có lưỡi !! nhưng có con ký sinh này.. thay thế lưỡi.. vẫn sống !!
 

THE PARASITE THAT REPLACES A FISH’S TONGUE | The Fish Tongue Parasite | Cymothoa Exigua

 
Which parasites have the scariest strategies?

Thank god that I am not a fish.

There is a parasitic isopod that fortunately only attacks fish from the snapper family.

The biologist calls this cute little guy Cymothoa Exigua. In English it is called (translated) tongue-eating louse,

Cảm ơn chúa rằng tôi không phải là một con cá.
Có một loài isopod ký sinh may mắn chỉ tấn công cá thuộc họ cá hồng.
 Nhà sinh vật học gọi anh chàng nhỏ nhắn dễ thương này là Cymothoa Exigua. Trong tiếng Anh, nó được gọi là (dịch) rận ăn lưỡi,

 

It enters a fish’s mouth through its gills and simply eats the tongue there. Well, he actually sucks the blood out of the fish’s tongue until it atrophies and falls off.

And then he simply becomes the fish’s tongue himself by attaching himself to the stump of the tongue.

Then it serves the fish to eat, but always takes some of the food for itself.

Nó xâm nhập vào miệng cá qua mang và chỉ cần ăn lưỡi ở đó. Chà, anh ta thực sự hút máu ra khỏi lưỡi con cá cho đến khi nó bị teo và rơi ra.
 Và sau đó anh ta chỉ đơn giản là trở thành lưỡi của cá bằng cách tự gắn mình vào gốc của lưỡi.
Sau đó, nó phục vụ cho cá ăn, nhưng luôn lấy một phần thức ăn cho chính nó.
 
 
Mời đọc thêm
 
 
Video clip.
 
 
Share.

Leave a Reply