Saturday, September 30 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Hội thảo giúp kinh nghiệm thành lập và phát triển cơ sở thương mại nhỏ do Parkyard tỗ chức tại Bến Thành Plaza sáng ngày Thứ Tự 24/5/2023 bằng hai ngôn ngữ Anh Việt

Giam dôc bến thành PlaxaDaid Đặng va giáo dư Kthy trịnh đổngtrưởng ban tổ chứcGiao dư kdthy trịnh và ônq Jack Dale o6ngherb Autin đang thuyêt trìnhBà Cynthia Harnest đang uyết trình
Arlington – hân dịp tháng 5 là Tháng Di Sản Văn hóa Á Châu, sàng ngày Thứ tư 25/5 2023 tại khu thuongmại Bến ThanhPlaza, thành phố Alington, Texas, côngty tSPARKYARD đã phối hợp ới ông Davis Đặnng, Giám đốc Bên Thành Plaza và giáo dư Kathy trinh ổ cứ ột buổi hội thảo 9e63 giúp đở thành lập và phát ti64n th6m các sở kác hay tương tự trong vùng bắcTexas,nơi mà cộng đồng Á chạu có tất nhiều vơ sỡ thương mại nhỏ, đặc biệt là tại EFW, ngưởi Á châu chĩ chiếm 5, 9% dân số nhưng hiếm hơn 15% tỗng số vơ sỡ thương mại kinh doanh tong vùng này.

Quan khách hham dự hộit thảo
tước sự việc cộng đồng Á châu chỉ lo kinh doanh trong cộng đổnng mỉnh mà ít chịu tìm hiễu mở rộng kinh doanh với cộng đổngười Hispanivc hay ngưởi Mỹ, vỉị họ io ngại mở công ty hay cơ sở, va ít chịu quảng cáo trên phương ti6ện kỹ thuất dô nhinternet như google,Youtube, faebook,vv, cũng như ngại ngon ngữ bất đổng, và buổi họp nay hôm nay nhằm mục đích giúp cho họ cho họ nhìn xa trông rộng hơn.
hi6n diện có Nghị viên Phạm long của thành phố Arlington, Ban giám đốc Sparkyard, cùng nột số các cơ sở thương mại tại DFW như Phở Pasteur, Metro City Bank,Unt Health Science Center. Score Fort Worth. Cathy Trịinh, giáo sư TarrantCounty Collegw & Trinh consulting Group LLC,. Bà Gace Mc Dermott, Chủ tịch Phòng thương mãi Á Châu Tây nam Hoa Hỳ, Giám đốc Bến Thành Paza, David đặng, Luật sư Andy Nguyễn.văn phòng 1030 AndyNgyuyen Law PLLC.Truyển thông báo chí có Báo Ngưởi Việt Dallas , đài phat thanh Dallas Việt Radio, VÀ Trẻ Đẹp Online Daily News
Chương trinh bắt đầu ới thuyết trình về Sparkyard cới oông Maro Johnon là một network builderổi đên ông giám dôc SBA, US small Budiness Adminnidtration. Herb Austin, sau doó là bà Cynthia Harnest;à businesAdvisor, và ông Glenn Forbes, Ececutive Director CDF friendly Forte orth trình bày v62 parkyard là một tổ chức bât lợi nhuận của trung tâm khoa học y tê đại họ bắc Texas tại Fort Worth và texas Christan Universirt nhẳm kết nối vơi ccá doanh nghiệp với nguôn tại chánh phù hợp bàoo lúc giúp họ thành lập và phát tiriển công ty hay cơ sở của mình miễn phí, Sparfyard hợp tác với 60 nguôn tài nuyên fdịaa phương như tarrant CBDC,TechFWr. SBS, tổ chức doang nhân OE, Sparhyard trợ giupp việc thành lập cơ sở thuươngmại nhỏ bằng cach giúp ý kiến, tìm ca cac ngân hàng thích hợp cho vay vôn, và nếu cần thì bảo đảm tài trợ cho cơ sở đó đễ trả nợ ngân hàng nếu khong trả đươc nơ.
tTếp theo là đại diên một ố cơ sở đã thành danh như anh Thuận Ttrần ,Quãn lỳ chi nhánh Metro city bank,Ông David đặng.,bà Grace Mcdermott,,Nghị viên phạm Long và giào sư Kathy Trịnh lần lượt lên tỉnh bày về về kinh nghirệm nhề nghiệptrong việc thành lập và điểu hành cơ sỡ và nhiêm vụ của mỉnh ồi nói sẳn sàng cố vấn cho các vị nào muốn thảnh lâp cơ dở ở thương mại nhỏ, vriêng giáo sư Khthy trịnh còn nói thi dụ như Phở Pasteur nổi tiếng iai chục naăm nay tại arlington, cò thể xin phep mở chi nhánh phở Pasteur tạiiphi trưở DFW, vì phi trưởng DFWthuộc tiều bang texas, nên giấy phép phãi xin từ tiểu bang Texas chứ không phãi tại địa phương.Sparkyard vói hinh nghiệm 50 năm hoạt đông bẳng châm ngôn”ther ifght Resource at the right time” sẻ mở một số các buổi thuyết trình tuong tự tư ở thành phố Grrand prarie và garland trong tương lai.

Chụp ảnh lưu niệm cuối buổi họp, Ls Andy Nguyễn đứng tận củng bên phải
Muốn biết thêm tiết ề Sparkyard xin vao trang nha; ww.parkyard,co/vi-viet điên thoại 817- 735 – SPRK

Share.

Leave a Reply