Thuốc nhuộm tóc

…đã trên 60 rồi thì tóc từ từ sẽ trắng như tuyết…. nó có cái đẹp của nó… ai vẫn…